poetsadvies.nl
Poetsadvies

Disclaimer


Poetsadvies.nl is een initiatief van 1ste Keuze BV te Amsterdam.

Poetsadvies vergelijkt en verstrekt informatie over producten en diensten die derden op de markt brengen voor de bezoekers van de website.

Poetsadvies maakt daarbij gebruik van en verwijst naar informatie die zowel direct als indirect ter beschikking is gesteld door derden.

Alhoewel Poetsadvies de grootst mogelijke zorgvuldigheid en objectiviteit betracht in haar informatievergaring, vergelijkingen en informatieverstrekking, kunnen deze vergelijkingen of de verstrekte informatie op zich of als gevolg van het bewerken daarvan foutief, onvolledig of eenzijdig zijn. Dit kan niet altijd worden voorkomen.

Poetsadvies kan er niet voor instaan dat de informatie op Poetsadvies.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Poetsadvies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Poetsadvies.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Poetsadvies.nl te kunnen raadplegen. Poetsadvies is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het publiceren van informatie of van het gebruik van informatie die door middel van Poetsadvies.nl verkregen is. Poetsadvies garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op Poetsadvies.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Poetsadvies.nl verkregen informatie.

De informatie op Poetsadvies.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Poetsadvies

Schoonmaken

Schoonmaakartikelen

Vlekkengids

Schoonmaaktest


Zoek in deze site